Privacybeleid

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

ANDALUCÍA 320, met maatschappelijke zetel te Calle Juan Cabanilles 11, kantoor 406 (Cerrado de Calderón), 29018 Málaga. De bedrijfsdoelstelling is makelaardij in onroerend goed. Je kunt contact met ons opnemen via e-mail: legal@andalucia320.com. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.andalucia320.com.

Voor welk doel verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Bij ANDALUCÍA 320 verwerken we de informatie die je ons geeft om je te adviseren over het onroerend goed waarin je interesse hebt getoond.

Als u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om uw gegevens te verwerken zodat wij u informatie kunnen sturen over andere eigendommen, stemt u ermee in dat wij u andere diensten aanbieden in overeenstemming met uw interesses op basis van de verstrekte informatie; wij kunnen ook contact met u opnemen om u uit te nodigen voor evenementen die wij in de toekomst organiseren.

Hoe lang verwerken we uw gegevens?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal een jaar vanaf de laatste communicatie die je met ons hebt gehad. Als er een transactie tot stand komt, bewaren we informatie over jou gedurende de maximale verjaringstermijn van civielrechtelijke vorderingen (5 jaar).

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de toestemming die u hebt gegeven door het vakje aan te vinken dat u moet aankruisen zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Het prospectieve aanbod van producten en diensten is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven, dus als u toestemming geeft, sturen we u commerciële informatie over andere diensten. Het intrekken van uw toestemming om commerciële informatie te ontvangen zal op geen enkele wijze de uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen beïnvloeden.

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming?

  • U hebt het recht om bevestiging te krijgen of ANDALUCÍA 320 uw persoonsgegevens verwerkt en om te weten welke gegevens verwerkt worden.
  • U hebt het recht om onjuiste gegevens op te vragen of, in voorkomende gevallen, te verzoeken om verwijdering van de gegevens wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
  • U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan uw rechten.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, waardoor de verwerking van uw gegevens wordt beperkt, uitsluitend om legitieme redenen die verband houden met het contract, of om mogelijke claims uit te oefenen of te verdedigen.

U kunt uw rechten persoonlijk uitoefenen op het hieronder vermelde kantoor of door een e-mail te sturen naar legal@andalucia320.com, inclusief een fotokopie van uw identiteitskaart om uw identiteit te bewijzen. In de onderwerpregel van de e-mail moet u vermelden welk recht u wilt uitoefenen, d.w.z.: TOEGANG, VERWIJDERING, RECTIFICATIE, OPPOSITIE of BEPERKING.

Wij informeren u dat in het geval u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens door de gegevensbeheerder, u uw klacht kunt richten aan het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming, calle Jorge Juan 6, 28001, Madrid, Spanje.

Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn de gegevens die u ons vrijwillig verstrekt en zijn geen speciaal beschermde gegevens. Wij verwerken uw identificatiegegevens, contactgegevens en commerciële informatie.

Wettelijke kennisgeving

Houder van de website

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico”, zijn de volgende identificatiegegevens: Naam van de aanbieder: ANDALUCĺA 320 met NIE Y9631453X.
Website: www.andalucia320.com
Adres: Calle Juan Cabanilles 11, oficina 406 (Cerrado de Calderón), 29018 Málaga, Spanje.
E-mail: legal@andalucia320.com

Doel: ANDALUCĺA 320, verantwoordelijk voor de website, biedt gebruikers dit document aan waarmee het wil voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in Wet 34/2002, betreffende “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico” (LSSI-CE), en waarmee het alle gebruikers van de website wil informeren over de gebruiksvoorwaarden van de website.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verplicht zich tot het naleven en strikt naleven van de bepalingen hierin en van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Toegang tot deze website impliceert kennis en acceptatie van de volgende gebruiksvoorwaarden. De aanbieder behoudt zich het recht voor om elk type informatie dat op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of het informeren van gebruikers over deze verplichtingen, waarbij publicatie op de website van de aanbieder als voldoende wordt beschouwd.

Toegang tot de website

ANDALUCĺA 320 stelt de toegang tot en het gebruik van haar website www.andalucia320.com gratis ter beschikking aan alle internetgebruikers. Zij behoudt zich echter het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving van haar kant, elke wijziging, toevoeging, verwijdering of actualisering van de inhoud uit te voeren, evenals alles wat te maken heeft met de presentatie en configuratie van haar website voor commerciële en/of juridische doeleinden, naar eigen en volledige discretie, binnen de door de wet vastgestelde reikwijdte.

Gebruik van de website

De gebruiker mag de website geheel of gedeeltelijk openen, downloaden en afdrukken voor privé- en persoonlijk gebruik en het gebruik voor commerciële doeleinden buiten ANDALUCĺA 320 is strikt verboden. Het verspreiden, afdrukken, wijzigen of compileren ervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ANDALUCĺA 320.

Intellectueel en industrieel eigendom

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en/of afbeeldingen (zoals foto's en video's) zijn eigendom van ANDALUCĺA 320 of, indien van toepassing, heeft het een licentie of toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door regelgeving op het gebied van intellectueel en industrieel eigendom en geregistreerd in de bijbehorende openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bestemd, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, het gebruik, de exploitatie, de verspreiding en de commercialisering in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van ANDALUCĺA 320 vereist. Elk gebruik dat niet vooraf door ANDALUCĺA 320 is goedgekeurd, zal worden beschouwd als een ernstige schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, teksten en/of grafische elementen (zoals foto's en video's) die niet toebehoren aan de aanbieder en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor elke mogelijke controverse die hieromtrent kan ontstaan.

Als u opmerkingen wilt maken over mogelijke schendingen van intellectuele of industriële eigendomsrechten en over de inhoud van de website, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: legal@andalucia320.com.

Veiligheidsmaatregelen

De beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens die wettelijk zijn vereist door de huidige wetgeving, zijn vastgesteld en alle technische en organisatorische middelen en maatregelen die binnen hun bereik liggen, zijn geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging, onbevoegde toegang en diefstal van de aan ons verstrekte persoonsgegevens te voorkomen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat veiligheidsmaatregelen op het internet niet onneembaar zijn.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De vrije toegang tot de website valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers. ANDALUCĺA 320 is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de inhoud en afbeeldingen van de website, hetzij door directe toegang tot de website of via externe links, noch is het in enig geval verantwoordelijk voor mogelijke schade of veiligheidsfouten die de gebruiker kan lijden, zowel in zijn apparatuur (apparaten en randapparatuur), in het computersysteem (hardware en software) en in de bestanden en mappen die zijn opgeslagen, noch voor het verschijnen van mogelijke virussen, noch voor schade die wordt veroorzaakt door oorzaken buiten zijn controle, zoals een storing in het netwerk, het niet functioneren van de browser of het gebruik van onjuist bijgewerkte of incompatibele versies. ANDALUCĺA 320 geeft geen garantie voor de juistheid van de inhoud van de website, noch voor de voorwaarden voor toegang ertoe, noch voor het gebruik dat derden ervan kunnen maken via externe links.

Deze website is gecontroleerd en getest om er zeker van te zijn dat hij correct functioneert. In principe kan de correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De aanbieder sluit echter niet uit dat er bepaalde programmeerfouten kunnen optreden of dat er sprake is van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden waardoor de website niet toegankelijk is.

Wettelijke bevoegdheid

In het algemeen vallen relaties met gebruikers, die voortvloeien uit het aanbieden van onze activiteiten en diensten op deze website, onder de Spaanse wetgeving en jurisdictie. Voor het oplossen van alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met deze website, zal de bevoegde rechtbank in het geval van een juridisch geschil, en met uitdrukkelijke afstand van elke andere jurisdictie, de wettelijke zetel van ANDALUCĺA 320 zijn; in het geval dat de respondent buiten het Spaanse grondgebied woont, moeten zij ermee instemmen zich te onderwerpen aan de wetten en rechtbanken van de stad Malaga, Spanje, met uitdrukkelijke afstand van elk ander forum of jurisdictie.

Gebruikers van deze website zijn zich bewust van al het bovenstaande en accepteren dit vrijwillig.